Privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is bij wet zo geregeld. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Uw gegevens worden conform de Wet WBGO en de Wet Persoonregistraties (WPR) 15 jaar bewaard. U hebt recht op inzage, recht op correctie (hiermee wordt bedoeld aanvulling uwerzijds), blokkering of vernietiging van het dossier. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij de praktijk. U ontvangt daarna een melding van de praktijk dat aan uw verzoek is voldaan. Wel wordt u erop gewezen, dat er na vernietiging geen klacht meer ingediend kan worden, daar de gegevens ontbreken voor de klachtencommissie om een oordeel te vormen. De brief met uw verzoek tot vernietiging wordt 15 jaar bewaard.

Als eerstelijnspraktijk stellen wij samenwerking met huisartsen erg op prijs. Gewoonlijk zenden wij aan het einde van de hulpverlening een beknopte rapportage aan de huisarts, maar alleen indien u daar geen bezwaar tegen heeft. U mag vanzelfsprekend ook aangeven dat u dat niet wilt.Uiteraard ontvangt u een kopie van alle uitgaande correspondentie over uw behandeling indien u dat wenst.

Wanneer we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.